Can speak bakit bawal ang halak sa dating daan idea

question interesting

Wala pong mababasa sa New Testament tungkol sa pagsamba sa taong cristo. Sinamba po ni Cornelius si Peter pero pinagbawalan siya nito:. Acts [25]And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him. Revelation [9]Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God. Makikita sa dalawang verses na ito na ang ipinagbabawal sambahin e una, tao ito at pangalawa, fellow servant din. So bawal sumamba sa tao na e servant din.

Buhay at kamatayan: Ano ang mas mahalaga ayon sa Biblia? Pagsasama ng hindi kasal ayon sa Biblia 3 years ago. View all. Eli Soriano debate: Mga aral sa lumang tipan atbp. Kailan ang Totoong Birthday ni Jesus Christ? Bakit may magkakaibang petsa ng New Year? Pagsasama ng hindi kasal ayon sa Biblia Tungkulin ng Magulang sa Anak Diborsyo ayon sa Biblia: Kailan mo maaring hiwalayan ang iyong asawa? Paano madadala ang pamilya sa kabutihan? Ang tunay na kaibigan ayon sa Biblia. Share 3.

There is no related posts. BroEliSoriano 2 days ago Follow.

Frankly, you bakit bawal ang halak sa dating daan other variant is?

Bakit hindi na lang relasyon? TTama ba ang turo sa amin na sa Efe. TTotoo bang nakakapagbautismo ng Holy Spirit ang tao lang na kapag nag-i-speaking in tongues na raw ang taong pinapa-receive nila ay na-baptized na raw ng Holy Spirit?

TTama ba ang paniniwalang hindi assurance ang pumasok sa isang relihiyon para maligtas? TKapag nasa labas ng Church of God, may pagkakataon ba na hindi siya pinakikinggan ng Dios? Ano ba ang pinag-usapan nila? TBawal gumawa ng larawan pero sa Exodus ay nakasaad na gumawa sila ng kerubin. TPaano ako nakasisiguro na ang Biblia ay totoo na sa maraming panahon ito ay pasalin-salin na?

Kung hindi, kailan kaya ihahagis sa sanlibutan? TMay kaligtasan ba ang taong mabait, matulungin pero walang pinapaniwalaang relihiyon? Ano naman ang pangalawa? TPapaano nangyaring ang pinagmulan ng mga tao ay si Eva at Adan samantalang parehong lalake ang kanilang anak? TIlan po bang mga kapahingahang Sabbath mayroon sa lumang tipan?

TMay nabasa ba kayong hindi sinira ni Cristo ang kautusan? TSaang talata mababasa na ang sampung utos ay kautusan ni Moises? TSa aming mga kabataan, may nakasulat ba tungkol sa pakikipagrelasyon halimbawa girlfriend o boyfriend?

consider, that you

TAno ang tamang paraan ng pag-aasawa ayon sa Biblia? TAno ang dapat inumin o gawin ng isang taong may cyst? TKung ang isang tao ay may skin disease, ano ang natural na paraan na pwede niyang gawin? TBawal ba sa kautusan ng Dios kung magkaiba ang relihiyon ng mag-asawa?

TAno ang tamang araw ng pagpapahinga? TAno ang tamang araw ng pagsamba? TAng taong hindi nakagagawa ng masama physically pero nakagagawa ng masama sa pamamagitan ng isip, may parusa ba? TAno ba ibig sabihin ng ikapu? TAlin-aling utos ang dapat sundin ng asawang babae sa pagpapasakop sa lalake? TKailangan ba talagang umanib sa iglesia ang isang indibidwal? TObligatory ba sa Kristiyano ang magbigay ng ikapu? TPaano naisipang gawin ang pera?

Bakit at anong dahilan ginawa? Kailan at saan naunang umiral? TAno po ang ibig sabihn sa Biblia ng sampung sungay? TNasa Biblia ba ang gawain na manghilot tapos humingi ng kaunting halaga para huwag lumipat ang sakit sa nanghilot?

TTotoo bang may life after death? At anong klaseng pamumuhay ang naghihintay sa atin doon kung totoo iyan? TAnong kahulugan ng nasa Mateo ? TLiteral ba iyong ang tao ay galing sa alabok? Nag-e-exist pa ba ang tree of life? Literal ba iyong ahas at iyong bunga? TAno ang ibig sabihin ng pinatay sa laman tapos binuhay sa espiritu? TPag humihiling ba tayo sa Dios sa anong paraan natin nalalaman o nakikita na nakikinig Siya at tinutupad Niya ang bawat kahilingan natin?

TSino ang sanggol na tinutukoy sa Heb. TPaano maililigtas ang tao? THindi raw kailangan ng relihiyon, ang kailangan daw relasyon? TBasic principles of salvation. TSaan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan?

TBakit kailangan pang maging kaanib para maligtas? TPaano maliligtas ang isang makasalanan? TPuwede bang mangyari uli na ang mga anghel sa langit ay magkasala katulad ng nagawa ni lucifer nasa langit na nagkasala pa? TGugunawin ba ang mundo sa paghuhukom?

speaking, would

TBakit bawal sa inyo ang rebulto? TBakit araw ng sabado ang pagtitipon ng Dating Daan? TBakit bawal kainin ang dugo? TMay masamang epekto ba sa kalusugan ang matulog na basa ang buhok? TAno nararamdaman ng isang taong inaakay pa ng Dios kung nakagawa siya ng mga paglabag sa aral? TAng diwa ng masama, saan nagmula iyon? TIs your logo Bible based and what is the relevance of your logo?

TNaniniwala ba kayo sa Holy Spirit? TMay pagkakaiba ba ang highest heaven at third heaven? TBawal kumain ng dinuguan. TPaano ko maipapadama ang pagmamahal ng isang ina na dahil sa kahirapan kaya ako nasa malayo para po mabuhay ko sila?

BABY: Pagpa-DEDE, Halak, Ubo, Sipon, Mahina Baga, at TB - ni Doc Richard Mata (Pediatrician) #4b

TIs there a way in the Bible how to bring up kids? TPapaano ko mapapalaki ang aking mga anak na may takot sa Dios? TMay pananagutan ba sa Dios ang isang magulang kung hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang sa anak? TNakakapakinig sa inyo ang anak ko. TSa Zacariassino ang nakasakay sa kabayo? TSa paghahari ng isang libong taon, makikita ba sila ng mga taong kanilang paghaharian?

May ipanganganak o mamamatay pa ba duon? Ang mga hindi nabuhay maguli, iyon ba ang mga hindi inabot ng salita ng Dios? TAbout God is everywhere. TTungkol sa mahal na araw. TIlan ba ang pintuan sa langit? TNakasaad sa Biblia na bago manalangin ay alam na ng Dios ang iyong pakay at may aral ka na ang Dios ay hindi omni-present, halimbawang 1 milyon ang sabay-sabay manalangin papaano malalaman ng Panginoon?

TBakit sa inyong relihiyon parang hindi mahalaga ang pagiging ina ni Mama Mary? TTotoo ba na mamanahin ng maliligtas itong lupa ayon daw iyon sa Eccle. TMay utak ba ang Dios? TAng pag-aayuno ba ay puwede sa amin na nagta-trabaho sa Hongkong? TLahat ba ng Kristiano ay puwedeng maging guro ayon sa Biblia? TKanino tayo dapat mangumpisal ng ating mga kasalanan? TNakababawas ba ng kasalanan ng isang tao ang kumpisal at kumunyon?

TI really want to know why in the mass they drink wine. TDapat bang pagdebatehan ng mga relihiyon ang salita ng Dios at ano sekreto para magkaisa ang mga relihiyon?

TKaya nagkasala si Eva ay dahil sa tinukso siya ng ahas. Hindi ba dapat na patayin lang ang ahas dahil ito ay makasalanan? TPaano ang humingi lang ng tawad ng malamang mamamatay na siya? Paano ang namatay ng hindi nakahingi ng tawad? TPaano ba malalaman ng isang tao na tinatawag na siya ng Dios at ano ang dapat gawin ng mga taong tinatawag? TWhat is faith according to the Bible?

nice answer

THow can we determine that Ang Dating Daan is the true religion? THow can we be sure that Ang Dating Daan is not the same with any other religion? TPaano kung confuse ka pa rin o kaya talaga namang hindi mo alam kung saan ka talaga mananampalataya pero matibay naman ang faith mo at gumagawa ka ng mabuti? TIf a person did everything according to the Bible and made one mistake, would that person go to heaven or hell? TMay impiyerno ba talaga? TTotoo bang kung ang tao daw ay maraming problema ay marami din daw ginawang kasalanan sa Dios?

TPaliwanag sa Juan TBakit ang masama ay hindi agad pinaparusahan? Bakit hinahayaan ng Panginoon na makagawa sila ng mas maraming kasalanan? TBakit may nilalang na diwata, kapre, duwende at iba pang lamang-lupa?

Paano sila ginawa ng Dios? Bakit hindi natin sila nakikita? Tunay ba silang literal na tao, samahan o relihiyon? TMay pahintulot ba ang Dios na gumamit ng katawan si Saint Michael para sumanib sa tao as medium para mag-relay ng mensahe? TSa panahon natin ngayon, mayroon bang grupo o kahit sinong tao na pinagkalooban ng Dios para magpagaling sa pamamagitan ng milagro?

TMay itinadhana ba ang Dios para makasama mo panghabangbuhay? THow can you become a Christian? TNasaan iyong bottomless pit o tartaroo? TMas mataas ba ang anghel sa tao? TAng isang kaanib ng Ang Dating Daan ay maaari pa bang maaniban o masapian ng masamang espiritu? TSa 1 Cor. TKung Kristiyano ka na, wala ka na bang karapatang magkasala?

TPaano ako makasasalba sa bahay na ang kabahayan ay may inaalagaang karo, wala namang ibang makakasama ang mother-in-law ko? TAng Ama ang lumikha sa anghel na naging satanas. Mabuti ang Ama hindi ba dapat mabait din siya? TAfter judgment day,when some people go to heaven, will there still be freewill in heaven?

TSa Awit ng mga Awitsino ang kumakatawan sa babaeng kayumanggi? Bakit nagkaganito? TSino ang remnant Church na sinasabi sa Apoc. TAno bang stage sa development ng isang bata sa sinapupunan ng ina pumapasok ang Espiritu ng buhay? TAyon sa Biblia, buhat sa malayong silanganan mag-uumpisa ang kaligtasan, kabilang ba ang bansang Pilipinas sa sinasambit dito?

Paano ang ibang bansa na naniniwala sa Dios at paano sila maliligtas? TMula ba sa pagkasilang ng sanggol ay makikita na ang kanyang mabuting gawa tungo sa kanyang kaligtasan? TSa mga maiiwang makasalanang tao sa paghahari ni Cristo ng isang libong taon, may pag-asa pa ba silang maligtas? TKanino dapat maglingkod at sumamba, kay Cristo ba o sa Dios, para hindi kumontra sa sinasabi ng banal na kasulatan na dapat maglingkod sa isang Dios lamang?

TIto ba ang mamanahing lupa? TAno ang ibig sabihin ng kapag nagkasala ang iyong mata ay dukutin mo at kung nagkasala ang iyong kamay putulin mo? TWe all know that God is the Creator, is there a possibility that He was also created? Tama ba iyon? TPinahintulutan din po ba ng Dios na magkasala ang tao? TMabuti bang magpa-interes ng mga pautang? TAng mag-asawang nasa abroad, nagpapadala iyong babae sa magulang at kapatid niya. Masama ba iyon? TAno ang kahulugan ng paghuhukom? Anu-anong mga bagay ang mangyayari, sinu-sino ang haharap at mga gaganap na mga hukom sa araw na iyon?

TAno ang tinutukoy sa Mat. TKasama ba ang mga anghel sa paghuhukom? Huhukuman din ba sila? TKasalanan bang gawin ang premarital sex? TKung ikaw ay nagkasala, humingi ka na ng tawad sa Panginoon pagkatapos nagkasala ka ulit, mapapatawad ka pa ba ng Panginoon kung paulit-ulit nagkasala ka?

Sino ang naging nanay at tatay? TAno ang kahulugan ng II Corinto na sinamsaman ang ibang mga iglesia upang ipangasiwa? TBakit dumami ang relihiyon samantalang isang libro lang naman ang pinagbabatayan at ito nga ay ang Biblia? TBakit hindi nagbibigay ng ikapu ang mga member sa inyo gaya ng nakasulat sa Malachi ?

TSino ba ang dapat paniwalaang samahan o relihiyon na nagsasabi ng totoo? TAnong uri ng kasalanan ng tao ang hindi napapatawad ng Dios?

TSino ang mga haring tinutukoy sa Apoc. TBakit binigyan tayo ng Dios ng pagkakataon na mabuhay pero pagkalipas ng maraming panahon, babawiin Niya rin sa atin? TAno ang ibig sabihin ng doktrina? Hindi ba puwedeng maging kaanib ako kung hindi ako magpapadoktrina? TSinu-sino ang mga anak ng Dios na sinasabi sa Gen. TSino ang nagsulat ng aklat ni Job? TAnong mabuting paraan ang dapat kong gawin para makasigurado ako ng aking kaligtasan? TDinidinig na ba ako ng Dios kahit hindi pa ako nababautismuhan pero underindoctrination na ako?

happens. Let's discuss

TTungkol sa Lucas Pagsubok ba iyon? TTungkol sa panalanging paulit-ulit? TBakit pinag-awayan ni Arkanghel Miguel at ni satanas ang katawan ni Moises? TAno ang katungkulan ko sa mundo at sa magpakailanman? TSa Ecle.

Pakipaliwanag kung ano iyon. TAno ang mga dapat gawin ng tao sa sanlibutan na ikaliligtas at ikababanal natin? TKasalanan ba sa Dios na unahin ang pangarap bago ang umanib sa tunay na iglesia? TAno ba ang tunay na religion na dapat samahan ng tao? TSa Dios galing lahat ng bagay. TBakit tinawag na Ang Dating Daan ang inyong relihiyon? TBakit ipinagbawal kainin ang dugo at bakit masama?

TSa Juansino ang tinutukoy niya na magnanakaw at tulisan? TAno ang bawal kainin bukod sa dugo?

recommend you visit

TKapag lumipat ako sa ibang relihiyon, magkakasala ba ko sa Dios o masusumpa ba ako? Saan ito nanggaling? Paano nagsimula? TAno ang pinakamagaling na paraan para tayo po ay makaiwas sa kasalanan? TPaano natin malalaman kung ang mga nagpapagaling sa panahon natin ngayon ay galing sa Dios o galing lang sa masamang espiritu? TAbout near death experience.

Attainable ba ito? TMayroon bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Cristo na letra por letra na nagpahayag siya na siya ay Dios? TBakit pinapatay si Jesus sa krus, pinako sa krus gayong wala naman siyang kasalanan? TPosible bang nilikha, ginawa o inanyuan ang Panginoong JesuCristo? TSi JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel?

Sorry, that bakit bawal ang halak sa dating daan would not

TAno ang totoong paraan ng pagbabautismo? TPaano bubuhayin ang katawan ng mga taong na-cremate? TAng Hades, ang dagat-dagatang apoy at impiyerno ba ay iisa? TAno ba ang kaibahan sa pagsamba at sa pagpapasalamat?

TKagustuhan ba ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa tao? TBawal ba magpasalin ng dugo at magbigay ng kidney sa taong nangangailangan nito? TIlang klase ang anghel at anu-ano iyon?

Sinong pinakamataas at sinong pinakamababa? TBakit maikli lang ang story ni Propeta Elias at Jonas, pareho naman silang great prophet? TAno ba ang kauna-unahang relihiyon dito sa buong mundo? TAno ang ibig sabihin ng death and hell cast into the lake of fire? TAnong ibig sabihin ng Sabbath sa Genesis ? Ito ba ay Saturday ngayon? TSaang talata ko mababasa iyong si lucifer ang pinakamagandang kerubin?

TTungkol sa sinasabi sa Biblia na ang nagkakasala sa Espiritu ay hindi napapatawad, paano ko malalaman kung nagkakasala ako sa Espiritu Santo? TPag gumawa ng maraming kasalanan tapos nagsisi na siya, patatawarin pa ba siya ng Dios? TAno ang ibig sabihin ng Born Again sa John ? Paano ba maging born again? TPaliwanag sa sinasabi sa Biblia na gamitin mo ang iyong kamay at magpuri ka sa Panginoon.

TAno paliwanag ng Heb. TPaano malalaman kung tinatawag na ng Dios? TSa paanong paraan nahimok mo ang iyong sarili na paglingkuran ang ating Panginoong Dios o maging mangangaral sa kapwa natin kapatid?

TNakasaad ba sa Biblia na ang Church of God ay isang sekta o isang relihiyon? TMaliit pa ako nuong binyagan, puwede bang magpabinyag ang matanda? TNa-experience ba ni Cristo na hindi siya makapaniwala sa sarili niya? THumingi ako ng tatlong signs sa Dios kung dapat ko bang isagawa ang isang bagay o hindi. Kung ibigay ng Dios ang signs at hindi ko pakinggan, nagkakasala ba ako?

are mistaken

TSa dami ng relihiyon sa mundo, may kompitensya ba para dumami miyembro? TMay kaparusahan ba ang mga taong lumilipat ng relihiyon? TNakapakinig na kami ng aral ninyo at marami kaming napakinggan na dito lang namin nabigyan ng linaw pero hindi pa kami umaanib dahil hindi pa handa.

apologise, but, opinion

TMay mga na-recognize na santo at santa, mayroon mother na ang tawag. Pero bakit si Adan na unang nilalang hindi binigyan ng honorable title? TLahat ba ng relihiyon ay may evangelization? TIlan ang langkap o bumubuo sa isang tao? Mayroon daw tayong katawang-lupa, kaluluwa, at espiritu. Tama po ba iyon? TKung nagkatawang-tao ang Dios, sino ba siya at saan siya nanggaling? TMay limitasyon ba tayo na hindi na natin kailangang i-discover ang mga bagay na nasa kalawakan na? TBilang babaeng may tamang iglesia, kailangan bang mahaba ang damit?

TPaano ko malalaman na ito na talaga ang totoong daan na patutunguhan ko at ano ang basehan natin? TDati na akong nadoktrinahan pero hindi ako nagpatuloy. Mapapatawad ba ako ng Dios kung sakaling mabautismuhan ako? TMakikita ba ng tao ang nakasulat sa Apoc. TSa Lucasang ibig bang sabihin may napunta na sa impiyerno gayong hindi pa naman naghuhukom? T Alam kong may pinaghahandaan tayong malaking kapighatian, gaano kalawak o kalaki ang kapighatiang ito?

Malapit na ba iyong mangyari? At kung halimbawa umalis na ang mga demonyo sa katawan, babalik pa kaya iyon? TNuong araw ay nag-asawa ang mga anghel ng mga anak ng tao.

Paano sila nakakuha ng katawang-tao? Kaya ba nilang lumikha ng katawan? TAno ang kaibahan ng banal sa matuwid? Magkakasala pa rin ba ang banal? Magkakamali pa rin ba iyon? TMayroon kaming sixth and seventh Book of Moses. Okay lang bang basahin iyon? TSinasabi na ang Panginoong JesuCristo ay tagapagmana ng lahat ng bagay.

May possibility ba na pagdating ng araw ay siya naman ang pumalit sa kanyang Ama sa pagka Dios? TMay mababasa ba sa Biblia tungkol sa pinagsimulan ng Kristiyanismo? Ano ang tinatawag na Christian liberty? TAng taong masama ba kapag namatay ay diretso sa impiyerno? May impiyerno na ba? TTotoo bang darating ang oras na gugunawin ang mundo? Ano ang mga signs bago mangyaring gunawin ang mundo? TAno ang tanda na darating na ang final judgment? TNasusulat ba sa Biblia kung naunang ginawa ang mga anghel bago ang langit at lupa?

TAno ang ibig sabihin ng paggunaw ng mundo sa Biblia? TSa pagkamatay at pagkabuhay na maguli, makikilala pa rin ba namin ang aming sarili maging ang aming pamilya? TLahat ng ginawa ng Dios ay mabuti. Saan nanggaling ang masama? TKung body and soul ang parurusahan sa impiyerno, paano ang kanyang espiritu? Sinong propeta ang humalili sa ating panahon ngayon? Si Jesus pa ba? Ano ang batayan? Hindi ba puwedeng lahat ay aniban kasi nasa sarili ng tao naman kung paano siya magiging banal?

TSaan nanggaling ang diablo at bakit niya ginugulo ang mga tao? At dapat bang paglabanin si satanas at ang mabubuti? TAng pagtawag ba ng Dios sa tao ay hindi lang sapamamagitan ng pagsusuri o paghahanap ng tamang relihiyon kundi pati na rin sa panaginip? TPaano nabuo at nandiyan ang Dios Ama sa sarili Niyang kaharian?

TKung mahal tayo ng Dios, bakit pinatagal ang sanlibutan kung ayaw Niya na masama na ang sangkatauhan? At gaano na kalapit ang pagdating ng Dios sa ating mundo? Paano kung biglang dumating ang Panginoon hindi pa ako tapos at hindi pa ako nabautismuhan?

TBakit hindi na lang tayo iligtas para walang problema? Kasi parang ang nangyayari nagkakaroon ng kumpetisyon. TMay takdang panahon ba para magpaputol ng buhok ang mga kababaihan?

You thanks bakit bawal ang halak sa dating daan opinion you

TSa nangyayari ngayon, laging nag-aaway ang kasamaan at ang kabutihan. Bakit nilagyan o inilagay sa isipan ng tao ang kasamaan at kabutihan? TPaano ang hindi kaanib sa tunay na Iglesiang sa Dios, may makakaligtas ba sa kanila?

Sa mga Asyano, saan natin maaaring ma-trace ang ating lahi duon sa tatlong anak ni Noe? TNaniniwala ba kayo sa mga healing powers ng mga mangangaral? TTama bang i-compare ang relihiyon? TDalawa na lang daw ang dapat sunding utos. Masama ba kung minsan barahin ang nagsasabi ng ganuon?

TSa mga pinagpala ng Panginoon, paano naman ang dapat na pamantayan ng pagbabahagi nito? Kasi sa Heb. Aling daan ang dinadala ni Pablo, dati o bago? TKung lilipat ako sa ibang relihiyon gaya ng inyong samahan, magkakasala ba ako sa Dios o masusumpa ba ako gaya ng sabi ng iba? TSa 1 Pedrokung may kulungan sa kabilang buhay, ibig bang sabihin iyon ang impiyerno? TSa inyong samahan, bakit kailangang doktrinahan bago bautismuhan? TAno ibig sabihin ng Ang Dating Daan?

Kaligtasan po ba? TSino ba ang talagang sinasamba ninyo bilang Dios? Bakit hindi Iglesia ng Dios ang ilagay para makilala ng lahat ng tao ang iglesia ng Dios na inyong ipinangangaral? TSaan galing ang Ang Dating Daan? TMay mababasa ba sa Biblia na direktibang nag-uutos sa mga apostoles sa pamamagitan ng Panginoong JesuCristo na ang tao ay maaaring pumatay ng mga hayop para kainin?

TSa Mateoano ang ibig sabihin ng kalapastanganang walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel na magaganap sa banal na lugar? Ito na ba ang malaking kapighatiang darating? TSa Isaiasnaniniwala ako na iyan ay ang inyong samahan pero sino ang anluwaging tinutukoy diyan? TBakit wala o hindi kayo naniniwala sa sinasabing eternal security?

Sa pagkakaunawa ko eternal security ang sinasabi sa mga talatang JuanJuanat Juan TSaan ba ang aklat ni Propeta Jasher? Bakit hindi nasama sa Biblia? Alam ba ng kanyang espiritu ang pinaggagawa niya dito sa mundo? TGusto ko nang umanib sa iglesia ninyo, ang ikinatatakot ko lang baka kapag nakaalam ako ng aral saka ako makagawa ng pagkakamali o kasalanan.

TBakit sa mga kapatid sa inyo ay mayroon pang natitisod? TBilang estudyante at isang Kristiyano, mali bang mag-aspire na maging valedictorian o salutatorian?

At bilang estudyante, paano mararamdaman na tinatawag ka na ng Dios? TSa Isaias at Kawikaanhindi ba Siya nag-iisa nuong panahon na iyon nang una? TMay nabasa ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies. Pakipaliwanag po iyon. TMay tanong na ba sa inyo na alam ninyong sagutin pero hindi ninyo sinasagot? TMay kaligtasan ba ang mga nasa tribo, iyong mga hindi nararating ng ebanghelyo ng Dios? TAng katawan ba ng Panginong JesuCristo ay tao?

Nabago ba iyon nuong umakyat siya sa langit? TIyon bang masamang espiritung sumasanib sa tao, may mga molde ba iyon, parang moldeng tao? TNakakapagligtas ba ang relihiyon? TBawal ba ang pagkain ng dugo? TTotoo ba na pinagmamasdan ni Jesus ang malawakang baha sa lupa nung kapanahunan ni Noe? TMarami pong pangalan ang Dios? Hindi ba ito matatapos? TNamatay si Cristo sa krus. Nuong umakyat na siya sa langit, sa anong anyo po, kaluluwa ba o Espiritu? At ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu?

TNarinig kong sinabi ninyo na hindi lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero ang mga apostol at mangangaral sa tiyan pa lang ng ina ay binantayan na sila ng Ama. Nangangahulugan ba na si Judas na isa sa mga apostol ay nakatakdang ipagkanulo si Cristo? TBakit nagkakaroon ng mahirap at mayaman?

protest against

TAno ang tamang relihiyong makapagliligtas? TTotoo bang death is an appointment? TGaano kaya kalaki ang utak ng Dios? TTotoo bang maaari pang makausap ang mga patay? TSaan mapupunta ang kaluluwa ng mga nagbigti? TSa Mateopara bang sinisisi niya ang Ama samantalang alam niya na ipapako siya sa krus?

TKung magiging marapat tayo sa kaligtasan, ano ang magiging kalagayan natin duon? May babae pa ba o lalaki? May pangalan ba tayo duon? May magsisipag-asawa pa ba? Ano ang gagawin ng mga maliligtas duon? TSa mga maliligtas, sino ang mga gagawing hukom duon?

TKung magsisipaghatol lahat ng mga naligtas, hindi kaya tatanggalin din ang dati nilang pag-iisip dito sa lupa upang kung may kamag-anak sila ay hindi sila magiging biased? THindi na ba maaalala ng mga maliligtas ang naging buhay nila dito sa lupa? TSa Hebreobakit hindi nakita ni Enoc ang kamatayan? May posibilidad ba na hindi na mangyari iyon? TAng mayaman at mahirap ay kapwa nilikha ng Dios.

TBago ba lipulin ng Dios ang mga masasamang tao sa panahon ni Noe at itinira ang walong mabubuti, alam ba Niya na dadami pa rin ang mga masasama na duon din manggagaling sa walong mabuti na tinira Niya?

TAno ang unang-unang ginawa o nilikha ng Dios? TAno ang kahulugan ng banal na Espiritu? TTotoo ba na ang pagtanggap natin kay Jesus bilang Tagapagligtas, makakamtan natin ang banal na Espiritu?

TAno ang tunay na turo ng Biblia tungkol sa multo? TBakit ipinagbawal kainin ang baboy? TSapat na bang maligtas ang isang bumabasa ng Biblia at sinusunod ang itinuturo nito? TPaano kung ang isang kaanib ninyo o taong nakabasa ng Eze.

Malaki ba ang pananagutan niya sa Dios dahil isa itong paglabag sa kautusan? Ayon kasi sa aming pastor dapat kay Cristo i-address ang lahat ng panalangin dahil Siya ang ating Mediator at Savior patungo sa Ama.

TNatapos ko na ang doktrina pero hindi pa nabautismuhan. Anytime ba na magpabautismo, wala ba iyong expiration? TBakit marami ngayong mga sakuna na nangyayari sa mundo? TSa Kawikaanano ang tinutukoy na totoong kagila-gilalas na bagay? TAno ang kahulugan ng Juan ? TDiba ang patay ay wala nang magagawa? Bakit may nakasulat sa Biblia na ang dugo ni Abel ay sumisigaw?

Mga kaibigan namin lalo na sa mga kaanib ng Members Church of God International Incorporated, tinatawag ding "Ang Dating Daan" napakalinis ng aming layunin sa paglalahad sa inyo ng ulat na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga aral at turo ni Ginoong Eliseo SORIANO. Ang dating daan medical mission - How to get a good woman. It is not easy for women to find a good man, and to be honest it is not easy for a man to find a good woman. Register and search over 40 million singles: chat. Is the number one destination for online dating with more marriages than any other dating or personals site. Huwag mong hayaang iligaw ka ni Eliseo Soriano. Maaaring "magaling" siyang siyang kumabisado ng mga talata ngunit mangmang naman pagdating sa pag-uunawa ng Hebreo at Griyego ng Banal na Kasulatan, kasama na ang tamang pag-aaral nito. Ito ang dahilan kung bakit masasabi nating ang grupo ng "Ang Dating Daan" ay kulto ng Kristiyanismo.

Siya ay patay na at nagsasalita pa? TAno ang ibig sabihin ng nasa Biblia na ang mga babae raw ay maliligtas sa pagkakaroon ng mga anak? TMay mababasa ba sa Biblia na pupunta pa sa isang lugar para magpasalamat? TMay kaligtasan ba ang taong namatay na, na nasa labas ng iglesia o relihiyon pero gumagawa ng kalooban ng Dios?

TBago ipanganak ang isang tao sa mundo, alam na ba ng Dios ang magiging kinabukasan niya? TNakasulat ba sa Biblia na lahat ng pumapasok sa bunganga ay hindi makakasama kundi ang lumalabas iyon ang makakasama? TKung walang dugo walang laman, kung walang laman walang dugo. Ang dugo bawal daw. Bakit ang laman hindi bawal? Paano naging bawal ang dugo?

TKailangan bang saktan natin ang ating katawan para mapatawad sa kasalanan? TBakit nakapasok sa Garden of Eden ang demonyo para tuksuhin si Eva? TSino ba iyong Dating Daan? Hindi ba ito si JesuCristo na sinasabi sa Juan ? TLahat ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran?

TBakit napakahalaga ng tao sa Dios sa lahat ng Kanyang nilalang? TKailan nagsimula o magsisimula pa lang ba ang isang libong taon? At ano ang mga palatandaan na magsisimula na iyon? Di ba sa langit na mapupunta? Saan iyong lupa na iyon? Ang alam ko kasi ang isang kapatid kapag nagkasala ay hinahango, hindi tinitiwalag.

TTotoo ba na ang sabi ng iba na kapag nanalangin ka daw sa patay dinidinig ka. Nasaan na kaya ang mga patay ngayon? TAng mga namatay ng nakaraang panahon na hindi nabigyan ng paraan para makapaglingkod sa Dios, maliligtas din ba sila? TAno ang ibig sabihin ng bautismo?

Hindi po kami nagbibilang ng members so idk. Alam ko wala ring tithes ang inc pero may contribution or 'abuloy'. Both naka base sa II corinthians ayon sa ipinasiya ng puso. Nababasa ko na maraming nang gguilt trip abt dito both denominations pero samin, nagreremind lang kaya ayun minsan di . Ang problema ba ay pagsubok ng Dios sa tao? Bakit tayo sinusubok ang Dios? May kaligtasan ba ang homosexuals? Bakit mapalad ang daan dalaga electricity Biblia? Ano ang tamang paraan ng pakikipagtipan o pakikipagrelasyon? Bakit ipinahihintulot ng Dios na ang tao ay ipanganak na may depekto? Bawal daan sa Biblia ang dating yumaman ang isang tao? Kapag buntis ka, maraming mga iba't-ibang bagay na bawal sa buntis. Dahil delikado ang kalagayan mo at dalawa ang buhay na inaalagaan mo, kailangang may masusing pagsasaliksik, pagtatanong sa mga eksperto at paninigurado kung ano ang dapat iwasan o tuluyang iwaksi para masigurado na hindi maaapektuhan ang sanggol sa iyong sinapupunan.

TAno ang pinakamatibay na katibayan ninyo na ito ang iglesiang itinayo ng Dios? TKapag naging kaanib na ako ng iglesia ng Dios ay gusto ko ring makasama ang mga magulang ko. Ano ang pinakamagandang paraan na maakay ko sila dito?

TAng diablo at ang mga alagad niya na may tanda sa noo at kamay ay parurusahan sa apoy ng impiyerno na magpasawalanghanggan. Duon naman sa mga hindi maliligtas pero walang tatak ng diablo, paano ang paraan ng pagpaparusa? Nay, but divisions. TNuong napako si JesuCristo, sa Marcos parang lumalabas na may naiwang damit si Cristo, sa Juan wala na siyang damit. Alin ba ang totoo duon? TSa 1 Tes. Mayroon bang pag-aagawan at may maaagaw ba? TPaano ba makakasiguro na tunay na relihiyon ang naaniban?

TNaniniwala ba kayo sa destiny? Is it a matter of chance or a matter of choice? Ang Dios ba ang nagdedesisyon sa magiging kapalaran ng tao? TPapaano malalaman ng isang tao kung paano nangungusap ang Dios kung anong tungkulin ang gagampanan niya sa gawain ng Panginoon lalo na kung babae? TSa mga sinulat ng propeta sa Biblia, totoo ba lahat iyon?

Ano ang katunayan? TAyon sa Juan ang bugtong na Anak ay galing sa sinapupunan ng Ama. Nangangahulugan ba na si Jesus ay hindi galing sa kaniyang ina? TAno ang ibig sabihin ng Mateo ? TBakit nawawala sa Biblia ang Mateo at saka Mateo ? TBago ginawa ng Ama ang sanlibutan, nasaan siya at ano ang ginagawa Niya nuon? TAno ang layunin ng Dios sa Gen. Paano namin malalagpasan ang mga balakid o pagsubok?

TAno ang posibilidad na mangyari sa taong nakumpleto na doktrina pero hindi nakapagpabautismo o hindi niya kayang sundin lahat ng tamang gawa? TBakit mas pinagpapala ang mga hindi matuwid? May diskriminasyon ba ang Dios pagdating sa pagpapala?

good question final

TSabi sa Biblia, kapurihan sa babae may mahabang buhok, puwede bang mahaba ang buhok pero once in a while i-trim para hindi mahirap i-maintain?

TAno ang dapat itawag kapag tapos ka nang magdasal - Ama sa langit, mahal na ina ng awa, o JesuCristo? TMas marami ang naghihirap na tao sa mundo ngayon. May batayan ba o dahilan ang Dios na nasusulat sa Biblia kung bakit pinapayagan Niya ang ganito? TAno ang katuwiran ang nakapaloob sa Mateo ? Saan iyon mauuna at mahuhuli? TMay nabanggit sa Ecle. Ang tao ba bago pa man maging tao o mabuo sa sinapupunan ng babae, mayroon na rin ba siyang pinanggalingan muna? TMay nasusulat ba sa Biblia tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa ating bansa?

TSinasapian ang anak ko ng masamang espiritu. Paano maaalis iyon? TAng speaking in tongues at gift of prophecy ay nangyayari din ba sa inyong samahan? TAng mga nangyari ba at mangyayari pati na ang kamatayan natin ay itinakda ng Dios? TKapag namatay ang isang tao, babalik pa ba siya o magiging isang alaala na lang? TTotoo bang si satanas ang hari ng lupa?

TNakalagay ba sa Bagong Tipan ang ikapu? At ilang beses ba mag-abuloy ang isang mananamba sa loob ng iglesia?

TMayroon na bang taong nakaakyat sa langit? Kung wala, ilan ba ang langit? Kasi may nababasa sa Biblia si Elias umakyat ng langit. TTotoo ba na may malas? TTotoo bang may naninirahang tao sa ilalim ng lupa?

Kasal sa ang dating daan - Want to meet eligible single woman who share your zest for life? Indeed, for those who've tried and failed to find the right man offline, rapport can provide. Join the leader in online dating services and find a date today. Join and search! If you are a middle-aged woman looking to have a good time dating woman half your age, this article is for you. Oct 25, "Ang Dating Daan (The Old Path) is a Bible Exposition on-air program by the Philippine-based Ang Tamang Daan | Sang-ayon Ba Sa Biblia Ang Pagkain Ng Dugo? - Duration: Bakit bawal. TBakit tinawag na Ang Dating Daan ang inyong relihiyon? TBakit ipinagbawal kainin ang dugo at bakit masama? TSa Juan , sino ang tinutukoy niya na magnanakaw at tulisan? TAno ang bawal kainin bukod sa dugo? TKapag lumipat ako sa ibang relihiyon, magkakasala ba ko sa Dios o masusumpa ba ako?

TAno ang masasabi ng Biblia tungkol sa isang taong alam niyang masama ang ginagawa niya na minsan nakakaramdam ng guilt, minsan hindi? TDapat bang magtalo-talo ang lahat ng relihiyon at magsiraan sa halip na magkaisa ng pananampalataya, pananalig, at pag-ibig sa Dios? Anong klaseng prutas ba iyon? Nakikita ba iyon sa Pilipinas? TNung magpakain si Cristo ng tinapay sa ilang libong tao sa pamamagitan ng bata, may himala bang nangyari o may kanya-kanya lang baon ang mga alagad?

TSi Juan Bautista ba at si Elias ay iisa? Isa sa laman at sa espiritu? TAno ang pagkakaunawa ninyo sa Juan ?

TDapat bang mabalisa ang isang may karamdaman? TBakit ang tao parang takot mamatay? TAno ang kahulugan ng Mateo ? Paano dudukutin ang mata? TGusto ko sanang umanib sa Iglesia ng Dios pero hindi alam ng magulang ko na may balak akong mag-iba ng relihiyon.

Ano ang dapat kong gawin? TTungkol sa doktrina ninyo sa buhok ng babae, sapat na ba na hanggang lagpas na lang ng balikat, at hindi na kailangang paabutin ng talampakan? TSinabi sa Biblia na kung gaano karami ang buhangin sa dagat ganuon din karami ang hindi maliligtas, masasaklaw ba dito ang karamihang mahirap na dahil sa kahirapan nakakagawa ng hindi matuwid sa harap ng Dios?

TAnong paliwanag sa Job at Awit ? TBakit nagdalamhati si Jonas ng mapasa-tiyan ng malaking isda? Sino ba si Jonas at anong mapupulot na aral namin kay Jonas?

TDadami pa rin ba ang tao kung si Adan at Eva kung hindi kumain sa ipinagbabawal na punongkahoy? TWhy did God have to create the world and man?

And why did it take God to create the world in six days instead of in a few moments? TSa pakikinig ko sa inyong pangangaral, natuklasan ko na may mga aral sa aming samahan na wala sa Biblia, kung minsan pa imbento lang. Pupuwede ba na ang mga maling aral ay amin na lang ituwid kahit hindi na aanib sa inyong relihiyon? TAno ang kahulugan ng Gen. Where and how was the origin of religious group?

TKung ang isang masamang tao ay namatay, didiretso na ba siya agad sa impiyerno o hihintayin niya pa ang pangalawang pagdating ni Jesus?

TKung kukuha daw ng katulong ang iglesia kailangan daw iyong hindi masyadong manginginom, ibig bang sabihin puwedeng uminon basta huwag lasenggo?

Bakit bawal ang halak sa dating daan

TSaan galing ang Dios? Saan Siya nagmula? TMay kaibigan akong tomboy, may kinakasama siya mga sampung taon na, may kaligtasan ba sila? TPara tayo maligtas kailangan may fear of God at sumunod sa utos ng Dios. Ito ba iyong 10 commandments na sinasabi o may kakulangan pa duon? TMay basehan ba sa Biblia tungkol sa katotohanang pansamantala lang at katotohanang pangwalang hanggan?

TAno ang dapat kong gawin para mabago ko ang sarili ko at para magbalikloob ako sa Dios? TBakit sabi nila malapit nang dumating si Cristo pero wala pa naman? Nagdaan na ilang libong taon, naghihintay ang maraming sumasampalataya, pero bakit wala pa naman?

TPinupuna ng maraming relihiyon ang doktrina ninyo na bawal ang pag-aasawa. Mayroon ba itong batayan sa Biblia? TBakit wala nang nagpapakitang anghel? Hindi gaya ng dati na nagpapakita kina Moises at Abraham. TMay tuhod ba ang Dios o wala? TSaan mababasa sa Biblia na ipinagbabawal sa mga mangangaral ang magtipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa?

TNakalagay sa Biblia na sa pagdating ng paggapas ay titipunin ng Dios ang kaniyang mga anak at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing at sa kanan ang mga tupa. Saan ba kayo duon, Bro. TNasa Biblia ba iyong kapag tumulong ka dapat may utang na loob?

Nasa Biblia ba ang salitang utang na loob? TMay sitas din ba sa Biblia sa mga taong mapagkatha ng salita? TSa Biblia may nababasang beelzebub. Bakit siya tinawag na prinsipe sa Biblia? TSa bagong Jerusalem, tao lang ba ang magiging living things doon?

Wala ba roong halaman o hayop? Paano maa-appreciate ng mga taong maliligtas iyon kung wala namang ibang living things maliban sa tao? Hindi raw kayo gumagamit ng isip? TAng Dios daw kung gusto Niyang magsinungaling ay makapagsisinungaling? TKayo daw ang nanglalait sa Panginoong Jesus. Pinagbibintangan na kayo daw ang nanghahamak kay Cristo?

Cleared bakit bawal ang halak sa dating daan has got! consider

Na kung nakatakda na siyang maging mayaman o mahirap hanggang duon na lang ba siya? TBago lalangin ang mundo, nasaan si Cristo?

TAno ang misyon ng tao dito sa lupa? TAno ang isang katangian ng tunay na Kristiyano bilang alagad ni Cristo? TPaano ang pag-agaw sa sanlibutan o yung sinasabing rapture? Paano aagawin ng Panginoon ang nandito sa ibabaw ng lupa?

TIlang beses ang holy communion at kailan ito dapat gawin? Kailangan bang kainin ang tinapay at inumin ang alak? TAno ang kahalagahan ng pagkaanib sa isang totoong relihiyon lalo na sa oras ng pagdating ni JesuCristo? TAbout racism. TMayroon bang kautusan tungkol sa ayos ng pananamit ng mga lalake? TMaliligtas ba ang isang tao na hindi ninyo kaanib? May kaibigan kasi ako na hindi ninyo kaanib pero mababait sila. TPaano makikilala ang Dios?

TAno ang pagkakaiba ng tao at anghel? Puwede ba akong makikain sa handa nila? Hain ba iyon sa dios-diosan? TBakit bawal sa inyo ang magpiyesta? TMay katapusan ba ang mundo? TSaan ba napunta ang kaluluwa ng dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus nang matapos silang mahatulan? TSaan matatagpuan ang Dios? TAno ang ibig sabihin ng Mateo at ng Lucas ? Kailangan pa ba natin ang magkakahiwalay na relihiyon?Facebook twitter google_plus reddit pinterest linkedin mail

3 Replies to “Bakit bawal ang halak sa dating daan”

  1. I think, that you are not right. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *